Kod rabatowy

Przystąp do naszego newslettera
i otrzymaj 10% rabatu na kolejne zakupy.

 

Warunki uczestnictwa

w programie Swarovski Club

Wersja 1 stycznia 2020 r.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU SWAROVSKI CLUB LUB UCZESTNICTWO W PROGRAMIE JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA ORAZ WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ WŁĄCZONYCH DO NICH PRZEZ ODNIESIENIE.

1. Zastosowanie i zakres

1.1. Niniejsze warunki uczestnictwa dotyczą przystępowania do programu oraz uczestnictwa w programie Swarovski Club („Swarovski Club” lub „Program”) organizowanym przez spółkę Swarovski Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-209), ul. Hrubieszowska 2 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS: pod numerem KRS: 0000146198kontakt: customer_relations.pl@swarovski.com , +423 399 5069 („SWAROVSKI”). Spółka SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikowania i/lub rezygnacji, w dowolnym czasie i według własnego uznania, z programu Swarovski Club oraz wszystkich lub niektórych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa lub regulaminów, sekcji „Często zadawane pytania” lub wytycznych dotyczących programu Swarovski Club. Wszelkie zmiany i modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie www.swarovski.com/club, z zastrzeżeniem pkt. 1.2. poniżej

1.2. Uczestnictwo w programie Swarovski Club potwierdza wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych warunków uczestnictwa oraz ewentualnych zmian i modyfikacji, o których mowa powyżej, dlatego Uczestnik powinien często odwoływać się do niniejszych warunków uczestnictwa oraz stosownych regulaminów i sekcji „Często zadawane pytania”, aby znać aktualnie obowiązujące warunki uczestnictwa w programie Swarovski Club. Najnowsze wersje warunków uczestnictwa i wykazu Usług są dostępne na stronie www.swarovski.com/club. Spółka SWAROVSKI zobowiązuje się zawiadamiać Uczestnika (z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez Uczestnika) z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o wejściu w życie zmian (które według uzasadnionej opinii spółki SWAROVSKI mogą narazić Uczestnika na istotne szkody). W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z przysługującego mu na mocy pkt 5 ppkt 1 prawa do rezygnacji z uczestnictwa w programie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach z powodu braku zgody na wprowadzenie tych zmian, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na wprowadzenie rzeczonych zmian. W przypadku sprzeciwu wobec wprowadzenia zmian Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie Swarovski Club w dowolnym momencie na zasadach określonych w pkt 5 ppkt 1.

1.3. Program Swarovski Club jest przewidziany wyłączne dla osób fizycznych. Uczestniczenie w programie Swarovski Club w celach handlowych lub związanych z działalnością gospodarczą jest zabronione. W programie Swarovski Club mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium państwa, w którym spółka SWAROVSKI prowadzi działalność, oraz będące użytkownikami końcowymi w rozumieniu przepisów, rozporządzeń i ustaw obowiązujących w danym państwie („Uczestnicy”).

1.4. Wszelkie usługi, oferty, treści oraz inne korzyści i inicjatywy związane z programem Swarovski Club („Usługi” lub „Nagrody”) są zapewniane przez spółkę SWAROVSKI wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki uczestnictwa i tylko w sklepach uczestniczących w programie, których listę spółka SWAROVSKI będzie okresowo aktualizować („Sklepy uczestniczące w programie”). Do Sklepów uczestniczących w programie zaliczają się między innymi sklepy stacjonarne prowadzone przez spółkę SWAROVSKI, sklep internetowy SWAROVSKI, licencjonowane punkty handlowe, sklepy należące do partnerów handlowych spółki SWAROVSKI oraz wszelkie inne autoryzowane specjalistyczne punkty sprzedaży, wybrane przez spółkę SWAROVSKI według własnego uznania. Aktualna lista Sklepów uczestniczących w programie jest dostępna w Internecie pod adresem: www.swarovski.com/club.

2. Przystąpienie do programu Swarovski Club

2.1 Aby przystąpić do programu Swarovski Club, należy:

a) Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Internecie pod adresem www.swarovski.com/club; lub

b) Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w dowolnym Sklepie uczestniczącym w programie; lub

c) (Jeżeli dotyczy) Pobrać aplikację mobilną Swarovski na telefon z systemem operacyjnym Android™ lub na iPhone® i wypełnić zgłoszenie elektronicznie.

2.2. W ramach procesu rejestracji Uczestnik może zostać poproszony o dostarczenie następujących informacji: nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail (obowiązkowo, ponieważ jego podanie jest warunkiem dostarczenia przysługujących Uczestnikowi Nagród), numer telefonu komórkowego, płeć, adres zamieszkania, data urodzin, imię oraz preferencje marketingowe.

2.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Polityką ochrony prywatności” Uczestników programu Swarovski Club, stanowiącą integralną część niniejszych warunków uczestnictwa, która zawiera szczegółowe informacje na temat zasad zbierania, wykorzystywania i ujawniania przez spółkę SWAROVSKI danych osobowych Uczestników, sposobu aktualizowania lub modyfikowania danych osobowych przez Uczestników oraz sposobów komunikacji z Uczestnikami stosowanych przez spółkę SWAROVSKI.

2.4. Jeżeli złożony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy zostanie przyjęty przez spółkę SWAROVSKI, Uczestnikowi zostanie przydzielony indywidualny numer uczestnika programu Swarovski Club, a na jego (aktualny) adres e-mail podany spółce SWAROVSKI podczas rejestracji zostanie wysłana cyfrowa wersja Karty Uczestnika programu Swarovski Club. Uczestnictwo w programie Swarovski Club rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zgłoszenia przez spółkę SWAROVSKI. Uczestnictwo w programie Swarovski Club jest nieodpłatne i nie wymaga wcześniejszego dokonania zakupu.

3. Usługi

Uczestnicy programu Swarovski Club mają prawo korzystać z Usług świadczonych co pewien czas przez spółkę SWAROVSKI. Do Usług mogą się zaliczać (między innymi, przykładowo) aktualne wiadomości i informacje na temat programu Swarovski Club, marki SWAROVSKI oraz produktów i usług SWAROVSKI, zaproszenia dla (spełniających wymagane kryteria) Uczestników do udziału w specjalnych wydarzeniach i promocjach, takich jak prezentacja nowych produktów, wyprzedaże czy inne promocje, dostosowane do zainteresowań i upodobań Uczestnika informacje na temat produktów oraz specjalnych ofert i/lub usług, kupony rabatowe/bony podarunkowe, dostęp do treści lub wydarzeń przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników programu, najnowsze informacje i aktualizacje istotne dla Uczestników. Do Usług może zaliczać się również indywidualne doradztwo w niektórych spośród Sklepów uczestniczących w programie, polegające na umożliwieniu Uczestnikowi skorzystania z rozszerzonego doradztwa dla klientów zapewnionego przez pracownika sklepu, który po zapoznaniu się z numerem uczestnika uzyskuje dostęp do historii zakupów Uczestnika i może dzięki temu zapewnić Uczestnikowi pomoc, uwzględniając zakupione przez niego wcześniej produkty. Wykaz aktualnie dostępnych Usług oraz warunki ich świadczenia są dostępne na stronie www.swarovski.com/club oraz stanowią Załącznik do niniejszych warunków uczestnictwa, będący jednocześnie ich najnowszą, aktualnie obowiązującą wersją, i mogą być okresowo modyfikowane, o czym Uczestnik będzie zawiadamiany z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub późniejszych aktualizacjach danych osobowych.

4. Obowiązki Uczestnika

4.1. Indywidualny numer uczestnika przydzielony Uczestnikowi programu Swarovski Club nie może zostać odstąpiony osobom trzecim. Usługi i inne korzyści przysługujące Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w programie lub spełnienia wymaganych kryteriów nie mogą zostać przekazane osobom trzecim.

4.2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia przez niego numeru/konta uczestnika w nieuczciwych zamiarach.

4.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji dotyczących uczestnictwa w programie, w tym między innymi danych kontaktowych takich jak adres e-mail, numer telefonu i/lub adres zamieszkania, oraz ich aktualizowanie w razie potrzeby. Dostarczenie przez Uczestnika na jego wyłączną odpowiedzialność niepełnych lub nieprawidłowych informacji może skutkować utratą przez Uczestnika możliwości korzystania z Usług. Uczestnik ma prawo korzystać z Usług wyłącznie po podaniu numeru uczestnika oraz innych informacji, których wymaga spółka SWAROVSKI w celu zweryfikowania tożsamości Uczestnika i ustalenia jego uprawnień do korzystania z Usług.

5. Rezygnacja

5.1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie Swarovski Club w dowolnym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze zawiadomienia spółki SWAROVSKI z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 ppkt 1. Z chwilą rezygnacji wszystkie korzyści, Usługi i inne elementy związane z uczestnictwem w programie ulegają natychmiastowemu unieważnieniu.

5.2. Spółce SWAROVSKI przysługuje prawo do wypowiedzenia Uczestnikowi uczestnictwa w programie Swarovski Club w dowolnym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia.

5.3. Spółce SWAROVSKI przysługuje również prawo do wypowiedzenia Uczestnikowi uczestnictwa w programie Swarovski Club w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę, według uznania spółki SWAROVSKI, uważa się między innymi podanie przez Uczestnika spółce SWAROVSKI danych niezgodnych z prawdą, w tym nieprawidłowych danych kontaktowych, niewłaściwe wykorzystanie (w tym wykorzystanie w nieuczciwych zamiarach) uczestnictwa w programie i/lub Usług.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Spółka SWAROVSKI w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za podjęcie lub zaniechanie podjęcia wszelkich działań związanych z programem.

6.2. Spółka SWAROVSKI zobowiązuje się podejmować próby nawiązania z aktywnymi Uczestnikami kontaktu korespondencyjnego w celu informowania ich o ważnych sprawach. Spółka SWAROVSKI ani sklepy detaliczne będące partnerami programu nie ponoszą jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za niepowodzenie takich prób nawiązania kontaktu, błędny lub niedokładny zapis informacji podanych podczas rejestracji, problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem związanym z Uczestnikiem lub przez niego używanym, błędy ludzkie, przerwy, usunięcia, pominięcia, usterki lub awarie sieci telefonicznej lub służącej do elektronicznego przekazu danych, problemy związane ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, brakiem dostępu do witryn lub usług internetowych, wszelkie inne błędy lub awarie techniczne lub pozatechniczne, zagubienie, opóźnienie, kradzież, nieczytelne lub niepełne oznakowanie, zniekształcenie, błędne zaadresowanie, uszkodzenie lub nieopłacenie przesyłki z dowolnego powodu, za wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć w świetle obowiązującego prawa.

7. Postanowienia różne

7.1. Odstąpienie przez spółkę SWAROVSKI od któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie będzie miało mocy wiążącej, dopóki nie zostanie jednoznacznie sformułowane na piśmie. Opóźnienie w skorzystaniu lub zaniechanie skorzystania z jakiegokolwiek prawa, środka ochrony prawnej, uprawnienia lub przywileju wynikającego z niniejszych warunków uczestnictwa nie stanowi odstąpienia przez spółkę SWAROVSKI od korzystania z niego i nie powinno być w ten sposób interpretowane; jednorazowe bądź częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, środka ochrony prawnej, uprawnienia lub przywileju wynikającego z niniejszych warunków uczestnictwa nie wyklucza korzystania z niego nadal lub w innym przypadku, ani też skorzystania z innych praw, środków ochrony prawnej, uprawnień lub przywilejów przez spółkę SWAROVSKI.

7.2. Jeżeli z dowolnego powodu którykolwiek z niniejszych warunków uczestnictwa zostanie uznany przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodny z prawem, nieważny lub z innych względów niewykonalny, warunek ten zostanie

uznany za nieobowiązujący w zakresie, w którym jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny bez uszczerbku dla pozostałych warunków.

7.3. SPÓŁKA SWAROVSKI ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, PARTNERÓW, WYZNACZONYCH PRZEZ NIĄ PODMIOTÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB PRACOWNIKÓW NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA LUB PROGRAMU SWAROVSKI CLUB LUB KTÓREJKOLWIEK Z NAGRÓD LUB KORZYŚCI Z TYTUŁU UCZESTNICTWA W TYM PROGRAMIE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY TAKIE OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

7.4. Niniejsze warunki uczestnictwa oraz wszelkie stosunki prawne pomiędzy spółką SWAROVSKI a Uczestnikiem związane z uczestnictwem w programie Swarovski Club podlegają prawu państwa, w którym spółka SWAROVSKI ma swoją siedzibę. Wszelkie spory prawne podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę spółki SWAROVSKI.

Aby zadać pytanie lub złożyć wniosek, należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w pkt 1 ppkt 1.

ZAŁĄCZNIK

NAGRODY SWAROVSKI CLUB – stan na 1 stycznia 2020 r.

Osiąganie poziomów

Nagrody Swarovski Club są ustalane w oparciu o minimalną wartość zakupów, na którą składają się dokonane przez Uczestnika zakupy jednostkowe („Minimalna wartość zakupów”). Do celów związanych z Nagrodami Swarovski Club przyjmuje się, że termin „Zakup” oznacza każdorazowe zastosowanie aktywnego, zarejestrowanego numeru uczestnika programu Swarovski Club w Sklepie uczestniczącym w programie w kraju zamieszkania Uczestnika, w którym jest on aktualnie zarejestrowany. Do Minimalnej wartości zakupów nie są wliczane: akcesoria (produkty do czyszczenia i pielęgnacji), części zamienne i dodatkowe elementy, usługi naprawy, składki członkowskie Swarovski Crystal Society, zakup i realizacja kart upominkowych, produkty zakupione w państwach innych niż zarejestrowany w programie kraj zamieszkania Uczestnika, zwroty.

Nagrody Swarovski Club są przyznawane za osiągnięcie trzech (3) poziomów, którym odpowiadają określone Minimalne wartości zakupów naliczone na koncie Uczestnika. Z chwilą przystąpienia do programu Swarovski Club Uczestnik zostaje automatycznie przypisany do systemu Nagród Swarovski Club na poziomie „Brązowym”. Jeżeli Uczestnik dokona zakupów za łączną kwotę wynoszącą co najmniej dziewięćset PLN (900 PLN ) w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty przystąpienia do programu, zostanie przeniesiony na poziom „Srebrny”. Jeżeli Uczestnik dokona zakupów za łączną kwotę wynoszącą co najmniej dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt PLN (2250 PLN ) w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty ostatniego awansu na wyższy poziom, zostanie przeniesiony na poziom „Złoty”.

Po osiągnięciu danego poziomu Uczestnik pozostaje na nim przez kolejnych dwanaście (12) miesięcy. Aby po upływie dwunastomiesięcznego (12) okresu i przejściu ponownej kwalifikacji pozostać na tym samym poziomie, Uczestnik musi osiągnąć Minimalną wartość zakupów określoną dla tego poziomu. Jeżeli Uczestnik nie osiągnie Minimalnej wartości zakupów w następujących po sobie dwunastomiesięcznych (12) okresach, poziom, do którego jest zakwalifikowany, zostanie odpowiednio zmieniony.

Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu części zakupionych produktów, wartość zwróconych produktów zostanie odliczona od Minimalnej wartości zakupów naliczonej na koncie Uczestnika programu Swarovski Club, a poziom, do którego Uczestnik jest zakwalifikowany, zostanie odpowiednio zmieniony.

Od chwili osiągnięcia określonego poziomu w programie Swarovski Club przez kolejnych dwanaście (12) miesięcy Uczestnik otrzymuje korzyści przypisane do danego poziomu z datą jego osiągnięcia. Uczestnik otrzymuje również jednorazowo nagrodę za osiągnięcie poziomu, którą może otrzymać ponownie po upływie dwunastomiesięcznego (12) okresu i przejściu ponownej kwalifikacji.

Poziom, do którego jest przypisany Uczestnik, naliczoną wartość zakupów oraz dostępne korzyści i nagrody można sprawdzić na stronie www.swarovski.com/club. Spółka SWAROVSKI zastrzega sobie prawo do uzupełniania, korygowania, modyfikowania, ograniczania lub unieważniania zasad, regulaminów, nagród, poziomów nagród, korzyści przypisanych do poszczególnych poziomów i/lub kryteriów kwalifikujących w dowolnym czasie i według własnego uznania, za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedzenia. Dotyczy to między innymi podniesienia poziomów lub Minimalnej wartości zakupów wymaganej do otrzymania nagrody, zmiany nagród, zmiany sklepów uczestniczących  w programie lub anulowania korzyści. W związku z powyższym niektóre nagrody mogą być niedostępne.