Kod rabatowy

Przystąp do naszego newslettera
i otrzymaj 10% rabatu na kolejne zakupy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW. CRYSTALLINE.PL

I. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego ( zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLARIS Swarovski Retailer ul. Przybosia 10 NIP: 123-004-65-84, licencjonowany przedstawiciel firmy Swarovski, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.crystalline.pl i jest przedłużeniem

oferty stacjonarnych Partnerskich Salonów SWAROVSKI wymienionych poniżej:

Adresy sklepów stacjonarnych:

1) Salon Swarovski Magnolia Park

ul. Legnicka 58

54-204 Wrocław

tel. 796 580 509

email: wroclaw@polaris-ph.pl

2) Salon Swarovski Galeria Dominikańska

pl. Dominikańska 3 

50-159 Wrocław

tel. 796 508 524

email: swarovski_wr_dominikanska@polaris-ph.pl

3) Salon Swarovski Centrum Handlowe Wroclavia

ul. Sucha 1 

50-086 Wrocław

tel. 796 580 578

email: swarovski_wr_wroclavia@polaris-ph.pl

4) Salon Swarovski Centrum Handlowe Riviera

ul. Kazimierza Górskiego 2

81-304 Gdynia

tel. 796 580 507

email: swarovski_gdynia_riviera@polaris-ph.pl

5) Salon Swarovski Centrum Handlowe Promenada

ul. Ostrobramska 75C

04-175 Warszawa

tel. 796 580 564

email: swarovski_promenada@polaris-ph.pl

3. Firma POLARIS P.H. Swarovski Retailer jest właścicielem zarówno w/w salonów stacjonarnych jak i sklepu internetowego.

4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet, poprzez rezerwację wybranych przez Klienta produktów w jednym ze stacjonarnych Salonów wymienionych w pkt I/2 lub ich wysyłkę na podany przez Klienta adres.

5. Pod adresem internetowym http://isap.sejm.gov.pl/ Klient może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców uregulowanym w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi nabywanych produktów bez wad.

7. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w związku z zawieraniem umów na odległość.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Definicje

1. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

2. Sprzedawca- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLARIS Swarovski Retailer ul. Przybosia 10 NIP: 123-004-65-84, licencjonowany przedstawiciel firmy Swarovski w Polsce.

3. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.crystalline.pl.

4. Użytkownik- każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

5. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.

6. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na 

zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

7. Produkt– dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Konto klienta– indywidualne konto klienta w Sklepie, które gromadzi dane po dane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w 

Sklepie.

9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie 

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworze nie Konta klienta.

12. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwa jest modyfikacja i ustalenie danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Dostawa– faktyczna czynność polegająca na dostarczeniu klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

14. Dostawca– firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie 

dokonywania Dostawy Produktów.

15. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

16. Stacjonarne Salony Partnerskie Swarovski – stacjonarne salony Swarovski 

wymienione w pkt. I/2.

17. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

18. Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

19. Kupujący - Klient.

III. Podstawowe uregulowania

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich zamówień i zakupów Produktów dokonanych za pośrednictwem sklepu crystalline.pl

2. W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem sklepu crystalline.pl, salony stacjonarne będą komunikowały się z Klientem telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub Konta klienta. Złożenie oferty w postaci 

elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, in formacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

3. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej www.crystalline.pl Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony klientowi.

Przed złożeniem zamówienia na Produkty, Klient uzyska możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz będzie zobowiązany do jego akceptacji.

IV. Konto Klienta

1. W celu utworzenia Konta klienta, Klient obowiązany jest wypełnić Formularz rejestracji.

2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

  1. Nazwę firmy
  2. NIP

4. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient jest zobowiązany do ustalenia hasła dostępu do Konta klienta.

5. Klient jest zobowiązany do ochrony poufności hasła oraz zabezpieczenia dostępu do hasła.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zakupy dokonane za pośrednictwem Konta klienta, związane z brakiem zachowania przez niego poufności hasła, udostępnianiem konta innym osobom lub niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do konta.

7. Założenie konta klienta w Sklepie jest darmowe.

8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.

9. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta klienta.

10. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres e-mail. Brak powyższej zgody, nie ma wpływu na realizację zamówienia.

V. Zasady składania zamówienia, Realizacja Zamówienia oraz Zawarcie Umowy

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Rejestracja i założenie Konta nie są warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji.

5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić.

6. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.

7. Wszelkie rabaty przyznawane przez sklep podlegają realizacji w Koszyku. Rabaty nie łączą się ze sobą oraz innymi promocjami i wyprzedażami.

8. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

10. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: (przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, kosztów dostawy, wybranej formy płatności, wybranego sposobu dostawy, przewidywanego czasu dostawy).

11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

12. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta 

(odbiór w wybranym salonie lub inny adres wskazany przez klienta)

13. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Produktów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Produktów, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości).

14. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

VI. Ceny oraz Płatności

1. Ceny Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany poprzez formularz potwierdzenia zamówienia, który wyświetla się przed złożeniem zamówienia oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

2. Opłaty za wysyłkę, przygotowane do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego przez Klienta, podczas procedury składania zamówienia, sposobu dostawy.

3. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: karta VISA, karta MasterCard, PayU, gotówką – przy odbiorze przesyłki, do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej, przelewem na konto wskazane w zamówieniu lub w Stacjonarnym Salonie Partnerskim Swarovski, wybranym jako punkt odbioru zamówienia.

4. Karty płatnicze ( Visa, MasterCard ) będą podlegały procedurze autoryzacji w chwili składania zamówienia.

5. W przypadku, gdy karta płatnicza Klienta nie przejdzie pomyślnie procesu autoryzacji, POLARIS P.H. Swarovski Retailer zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. W przypadku wyboru „przelewu” jako formy płatności, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Produktu.

7. W przypadku wyboru formy płatności „zapłać w sklepie” Produkt rezerwowany jest na okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Nieodebranie zamówienia w terminie skutkuje jego anulowaniem. Klient zachowuje prawo do złożenia ponownego zamówienia na ten sam Produkt.

VII. Dostawy

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie podanym przy prezentacji Produktu.

2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

3. Paragon lub faktura jest wystawiana przez stacjonarny salon Swarovski, z którego produkt zostanie wysłany.

4. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.

5. Przy zamówieniach o wartości powyżej 270 zł wysyłka kurierem następuje nieodpłatnie.

6. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

7. Przesyłki krajowe realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć w ciągu 2 dni roboczych po ich nadaniu.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

9. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron.

10. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z salonem Swarovski, z którego otrzymał przesyłkę.

11. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z salonem Swarovski, z którego otrzymał przesyłkę.

12. Firma POLARIS P.H. Swarovski Retailer nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.

VIII. Dostępność produktów

1. POLARIS P.H. Swarovski Retailer dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z Produktów objętych zamówieniem w crystalline.pl

2. Określenie dostępności zamówionych Produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa („first in-first out”) oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.

3. Jeśli zamówiony Produkt nie znajduje się na stanie magazynowym, umowa pomiędzy POLARIS P.H. Swarovski Retailer a Klientem nie zostanie zawarta i taki Produkt nie będzie objęty przesłanym Państwu Potwierdzeniem Wysyłki.

IX. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktu na zasadach określonych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prowadzącymi Jednoosobową Działalność Gospodarczą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w sytuacji, gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumentem lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą,

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Kliencie.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) żądać usunięcia wady.

9. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o dostarczenie Produktu do najbliższego stacjonarnego Partnerskiego Salonu Swarovski wymienionego w pkt I/2 lub dowolnego Salonu Swarovski na całym świecie.

11. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, za uzasadnione.

12. W przypadku żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, określonego w pkt. 8 lit. a) lub b) Sprzedawca może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

15. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

16. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

17. Zgodnie z postanowieniami niniejszego działu Regulaminu Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

19. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

20. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

21. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą Produktu, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Produktu, Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić naprawę lub odebrać Produkt bez naprawy.

X. Prawo do Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie listu wysłanego pocztą na adres wskazany w pkt I./2 Regulaminu lub w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail jednego ze Stacjonarnych Salonów Partnerskich Swarovski wskazanych w pkt I./2 Regulaminu, przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku niniejszego regulaminu. Zastosowanie wskazanego wzoru nie jest konieczne w celu wykonania prawa do odstąpienia.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą musi, wraz ze zwracanym produktem, dostarczyć Sprzedawcy paragon lub fakturę VAT.

5. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ma obowiązek zwrócić Produkt, wraz z paragonem ub fakturą VAT, Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

6. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 3, Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą wybierze taki sposób zwrotu ceny.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą o odstąpieniu od umowy Sprzedawca potwierdza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

8. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

9. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą zwraca Produkt Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

10. Koszt dostawy Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

11. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

c) Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Produktu w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

14. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale IX Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady.

XI. Ochrona danych osobowych

1. POLARIS P.H. Swarovski Retailer przykłada wielką wagę do ochrony prywatności użytkowników.

2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników znajdują się w linku polityka prywatności

3. Dokonanie zakupów produktów w www.crystalline.pl wymaga akceptacji polityki prywatności oraz plików Cookies.

XII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu na warunkach określonych niniejszym regulaminem i z wyłączenie komercyjnego ich wykorzystania.

3. Żaden fragment znajdujący się w witrynie internetowej Sklepu (to jest w szczególności tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, programy oraz wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez publikację nowej treści, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. 

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a. telefonicznie: 

b. poprzez adres e-mail 

c. pisemnie

Wszelkie dane adresowe znajdują się na stronie po wyborze preferowanej lokalizacji stacjonarnego Partnerskiego Salonu Swarovski ( Gdynia, Wrocław, Warszawa lub inne )

10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

11. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych produktów należy kierować na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie wybranego stacjonarnego Partnerskiego Salonu Swarovski. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep Produktów, sposobów składania zamówienia, jego realizacji, form płatności, sposobów dostawy etc. 

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.

13. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.