Kod rabatowy

Przystąp do naszego newslettera
i otrzymaj 10% rabatu na kolejne zakupy.

Polityka Prywatności

 

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez POLARIS P.H. Swarovski Retailer z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul Przybosia 10 

 

Kto przetwarza dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

POLARIS P.H. Swarovski Retailer z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul Przybosia 10

office@polaris-ph.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zlecenia nam wykonania dla Ciebie usługi lub zawarcia umowy sprzedaży.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane Twoje dane osobowe, oraz przez jaki czas?

 

Twoje dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 

 1.     realizacji łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi oraz kontaktowania się z Tobą w celu wykonania umowy, oraz rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, a także w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, jak też przez czas przedawnienia roszczeń - art. 6 ust. 1 b RODO;
 2.     przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celach rachunkowych i podatkowych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 3.     w celach reklamowych - przez czas trwania naszych biznesowych potrzeb – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w celu przekazania informacji o sklepie, ofercie i produktach i obowiązujących promocjach – art. 6 ust. 1 lit a RODO. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, dokładnie w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. 

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 

Które dane należy podać?

 

Do zawarcia umowy/zgłoszenia reklamacji należy podać dane identyfikacyjne tj.: imię, nazwisko, NIP, a także dane adresowe oraz dane kontaktowe, jeżeli nasz produkt ma zostać wysłany do Ciebie. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. 

Ponadto, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Komu są przekazywane Twoje dane osobowe?

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1.     Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w realizacji zamówieniajedynie w celach związanych ze świadczeniem naszych usług i jedynie na podstawie zawartej z nami umowy;
 2.     podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;
 3.     Podmioty świadczące nam usługi księgowo-podatkowe;
 4.     Podmioty świadczące usługi doradcze/pomoc prawna, usługi audyty, podmioty prowadzącym działalność płatniczą. 

W przypadku konieczności udostępnienia danych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz wykorzystywania danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. 

 

 

 

Przysługujące Tobie Uprawnienia.

 

Jako Administrator danych zapewniamy Tobie następujące uprawnienia, w wykonaniu których możesz złożyć wniosek o:

 1.    Sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami, lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;
 2.    Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych. Z powyższego prawa możesz skorzystać jedynie wtedy, gdy:
 •         Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, w szczególności, jeśli upłynął okres przez jaki Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać dane osobowe;
 •         Cofnąłeś zgodę, na której opierało się prawo do przetwarzania danych osobowych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 •         Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 1.    Ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku) gdy:
 •         Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 •         Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania danych (ich wykorzystywania);
 •         Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.
 1.    Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię tych danych) w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne o które się zwrócisz do Administratora, może on pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikających z kosztów administracyjnych (koszt opłat pocztowych, ksero, itp.);
 2.    Przeniesienie danych do innego administratora danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi;
 3.    Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator nie może już przetwarzać danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

 

Z praw wskazanych w ust. 1 można skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora lub dzwoniąc pod numer podany w pkt 1 (informacje o Administratorze). Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające Ciebie uwierzytelnić.

 

Zgoda.

 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposób przetwarzania Twoich danych. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem tej zgody). 

 Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. 

 

Sposób przetwarzania.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie. 

 

Bezpieczeństwo.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.